مخمل پاشی پژو 207 ، مخمل پاشی داشبورد پژو 207 ، مخمل پاشی کنسول پژو 207 ، مخمل پاشی رودری پژو 207 ، مخمل پاشی قاب ستون پژو 207مخمل پاشی پژو 207 ، مخمل پاشی خودرو
​​​​​​​ 
 
​​​​​​​​​​​​​​ 

مخمل پاشی خودرو و رضایت ​جناب حسینی از تهران 
​​​​​​​​​​​​​​ بابت مخمل پاشی داشبورد پژو 207​​​​​​​ و متعلقات